Graham Gercken 油画作品欣赏

澳大利亚风景绘画艺术家Graham Gercken 是屡获殊荣的一名画家,1960年出生,是一名自学的艺术家,喜欢用油漆涂漆。他的作品受到印象派风格的影响,为参观澳大利亚的游客绘画和卖艺术。 Graham 的艺术生活是非常有趣的。 他希望探索这个地方的自然之美,并在回声点上画了约十年。他来到中国,从伟大的中国艺术家那里学习墨水画法。Graham 的绘画的特色是炫耀悉尼自然之美的色彩。 他的大部分作品都以美丽和宁静的天然精华闻名。

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

Graham Gercken 油画作品欣赏

14
苏打苏塔

苏打苏塔
编辑大人


发表评论
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材