Popa Gheorghe 旅行日记

来自罗马尼亚业余摄影师Popa Gheorghe 的一组旅行影像日记,镜头记录下了自然界唯美的瞬间,紫红色的天空,酱蓝色的大海,流云与日光,似乎连呼吸都被记录在了照片中。更多自然风景照片,可以参阅《Deven Stross 唯美的风景 旅行影像日记》《XOXO 城市的风景》《旅行日记 自然美景欣赏》。

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

Popa Gheorghe 旅行日记

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材