Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen是芬兰艺术家,通过他的超现实主义绘画,他探索人类的大问题,用比喻和对动物的爱与自然的方式来讲述这个故事。更多超现实主义作品,可以参阅《Patrick Kramer 细腻的超现实主义插画》《Dividus 超现实主义拼贴艺术欣赏》《Gabriel Isak 超现实主义摄影作品欣赏》《Jie Ma 超现实主义黑白人像3D艺术作品》《Michal Giedrojc 超现实主义照片合成作》《Miranda Meeks 诡异恐怖的超现实主义》。

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

Samuli Heimonen 孤独的绘画

1
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材