Toshida Masuda 乐高与生活

日本艺术家Toshida Masuda 创造了像素化物体的有趣陶瓷。鞋子,煎蛋,一杯咖啡和一些其他日常生活工具似乎直接来自电子游戏。这部作品也反映了什么是真实的,什么是虚拟的,创造视觉幻觉和制作艺术的边界。

Toshida Masuda 乐高与生活

Toshida Masuda 乐高与生活

Toshida Masuda 乐高与生活

Toshida Masuda 乐高与生活

Toshida Masuda 乐高与生活

Toshida Masuda 乐高与生活

Toshida Masuda 乐高与生活

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材