Andrew Hou 关于爱的漫画

韩国艺术家Andrew Hou 花了近6年时间通过漫画来描绘和他妻子之间的感情,这一切都始于他发送的短信,他认为视觉上的绘画比口头上的文字更容易表达情感。后来,Andrew用妻子的名字命名“HJ-的故事”了这一系列的故事。

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

Andrew Hou 关于爱的漫画

4
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材