David Álvarez 禅意绘画

插画家DavidÁlvarez 对阴影和光线的处理非常着迷,黑白图画是他最喜欢的解决他脑海中想象的图像的方法之一。他最近的系列节目“我梦到了我是夜晚”,它跟着一个黑暗的身影,因为它在整个乡村里徘徊,坐着,睡觉。夜间隐形的存在点缀着闪烁的星星,并且在一个特定的插图中,像面具一样将明亮的月亮从他的脸上拉开。该系列图像目前是一个在线目录,Álvarez计划将该系列转变为故事的叙述。

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

David Álvarez 禅意绘画

9
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材