Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

俄罗斯艺术家Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 带来的一组纹身设计欣赏,她们来自 “Mama Budet Rugat” 工作室。创作美丽细小的纹身,有时候带着漂亮的颜色。更多纹身设计,可以参阅《Elschwino 充满色彩的纹身艺术》《플레이그라운드 타투 细小可爱的》《Peter Aurisch 纹身设计欣赏》《韩国纹身艺术家 타투이스트 홍담》。

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

Irina Irchey 和 Eugenia Vorobej 纹身设计欣赏

0
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材