Erwin Indrawan 美食与花体字

印度尼西亚的花体字设计师Erwin Indrawan 带来的一组优雅的手写花体字,以及手绘水彩插画。Erwin 尤其喜爱描绘美食,一同分享给大家。更多花体字设计,可以参阅《Handrian Apriyanto 手写花体字设》《megi satyo widodo 叶子上的手写》《Christian Watson 旅行和文字》《Chad Vincent Palmer 花体字设计》《Daniel Neuman 手写花体字》。

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

Erwin Indrawan 美食与花体字

2
橘九

橘九
编辑大人

我是个极好人啊啊~

发表评论
  • 字体家
  • 点赞最多的文章

  • 标签

  • 微信公众平台

    贩卖优质设计素材